תנאים והרשאות

 

בס"ד
מדיניות פרטית – תנאים והרשאות

סטודנט/ת יקר/ה

ברוכים הבאים לאתר של עמותת הוועד המרכזי לעולי ( אנוסי ) משהד בישראל .
אנו נוהגים לפעול על פי עקרונות של הגינות ושקיפות ולכן חשוב לנו להגן על פרטיותכם.
מטרתם של התנאים הבאים היא לפרט את סוגי המידע הנאספים באתר ושימושיו.
איזה מידע אנו אוספים?
אנו עשויים לאסוף את המידע הבא לגביכם :
•    נתונים כלליים וסטטיסטים ופרטים אודות מבקשי מלגות .
•    פרטים מזהים של משתמשי האתר כגון שם פרטי ומשפחה, דוא"ל ומספר טלפון וכל יתר הפרטים  
       המוזנים .
•    פרטים על מוסד הלימודים , מסגרת הלימודים , שנת לימוד , גובה שכר לימוד וכו' ,
•    פרטים על קשר משהדי במשפחה .
פרטים אלו ישמרו על ידי העמותה וישמשו אותה לצרכיה  .
שימוש במידע
אנו עשויים להשתמש במידע למטרת שיפור השירות והתכנים שבאתר האינטרנט שלנו , נתונים סטטיסטיים ישמשו את העמותה למטרות פנימיות של שיפור וייעול השירותים, שמירה על נתונים עבור פניות עתידיות , להעברה למממנים ולמנהל חשבונות ולרואה חשבון ולרשם העמותות או לבאי כוחם ככל שנידרש , ועוד.
ייתכן ופרטיו האישיים של הגולש ישמשו לצורך יצירת קשר  .
אבטחה
אנו דואגים לאבטח את המידע המקוון שנאסף ונעזרים באמצעים טכניים וארגוניים כדי למנוע אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע האישי שלכם.
עם זאת, אין אנו יכולים להבטיח חסינות מוחלטת לאבטחת המידע מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.
שינויים במדיניות הפרטיות
מפעילי האתר רשאים לערוך שינויים במדיניות הפרטית, עם או בלי הודעה מוקדמת. אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת לקבלת המידע העדכני ביותר על נהלי הפרטיות.
אישור מילגה
וועדת המלגות תבחן את הבקשות ותחליט לגבי כל בקשה אם לאשרה או לא . התנאים שהובאו לפני טופס הבקשה , הם הבסיס להחלטה על אישור או דחיית בקשה .
אין הוועדה מתחייבת לאשר את הבקשה .
אישור הבקשה אינה מחייבת הענקת מלגה . כידוע העמותה אמורה לקבל כמידי שנה תרומות להענקת מלגות  .
במידה ומסיבה כלשהי לא יגיעו אלינו תרומות , ברור שלא נוכל להתחייב להעניק מלגות לסטודנטים , גם אם עמדו בתנאים המחייבים וגם אם עשו משימות כנדרש .

 

 

גם השנה כמו בשנים הקודמות , תחלק קרן המלגות שליד הועד הכללי לקהילת אנוסי משהד בישראל , מילגת לימודים לבני/בנות הקהילה הלומדים לימודי השכלה גבוהה .

המילגה הניתנת ע”י הקרן , נועדה מחד לעודד את בני הקהילה ללמוד לימודי השכלה גבוהה ומאידך לתת דגש לקשר בין סטודנטים בני הקהילה לקהילת אנוסי משהד .

גם השנה כמו בשנה שעברה , גובה המלגה הניתנת יהיה מורכב ממילגת בסיס לכל סטודנט/ית שימצאו מתאימים לקריטריונים וממילגת השלמה ( בונוס ) .

גם השנה בקשת מילגה תותר הן לסטודנט /ית משהדיים והן לבני/ בנות זוג .

הגבלת גיל לקבלת מלגה -50

זכאות למילגה ללומדים בלימודים על תיכוניים בשכר לימוד שנתי של 4,000 ₪ לפחות .

גם השנה תינתן זכות לבקשת מילגה ללומדים לימודי רבנות או דיינות שימציאו אישור תשלום למבחני רבנות או דיינות .

אישורי לימודים יצורפו כקבצים לטופס בקשת מילגה .

 בשנים האחרונות סטודנטים רבים ציינו בטופס הבקשה בהוכחת המשהדיות תשובה סתמית כגון ” אני משהדי ” . יש לחדד את התשובה בטופס הבקשה .

גם ללומדים בלימודי תואר שני תינתן מילגה , גם אם שכר לימוד שלהם ממומן שלא ע”י הסטודנט / ית .

גובה מילגה יהיה אחיד ללא שייכות לגובה שכר לימוד או למקצועות לימוד .

חלוקת המלגות תתבצע כשאיפה בקיץ , לאחר שבועות.

הסטודנטים יוכלו לשלוח הישגים ( גיליון ציונים משנה שעברה ) לבקשת מלגת הצטיינות. גם השנה בטרם הגשת בקשת מילגה , יש לבקש מספר אישור ממר אברהמי . ללא מספר אישור כזה , הבקשה תיפסל.

משימות:

השנה , עקב המצב המיוחד , נכון ל3- החודשים הקרובים לא יהיו משימות אקטיביות.

כל סטודנט יוכל לממש משימה אחת . נכון לעת עתה כאמור המשימה תהיה פסיבית מתוך הרשימה שלהלן . במידה והמצב יאפשר , תוספנה לרשימה גם משימות אקטיביות .

מילגה תינתן בשאיפה לכל מבקש שבקשתו תאושר . במידה והסטודנט יבצע משימה , יקבל מילגה מלאה ( עפ”י גובה המילגה שיקבע לאחר היוודע גובה התרומות וכמות

סטודנטים זכאים והיקף מימוש משימות ) . במידה וסטודנט לא יבצע משימה ,הזכאות תהיה בגובה 30% מגובה המילגה המלאה .

המשימות הפסיביות לעת עתה הן בדומה למשימות משנה שעברה עם רעיונות חדשים :

הכנת אילן משפחה עם 6 דורות מלאים אחורה, פירמידה המתחילה בראש המשפחה מלפני ששה דורות עם פירוט כל הבנים והנכדים והצאצאים עד הסטודנט .

הכנת סרט על מורשת קהילת משהד באורך 15 דקות לפחות .

להצטלם בשני אתרי הקהילה והעברת התמונות / קבצי התמונות אלינו ( בית כנסת שבזי,שלט רחוב אנוסי משהד ת”א / יד אליהו , שלט רחוב אנוסי משהד בירושלים

(תלפיות מזרח ) , שלט בבית בו היה בית אמהות בשכונת נווה צדק בתל אביב ברחוב שמעון רוקח , השלט בחניון משהד ביער ירושלים , השלט בגבעה השחומית בקרית

שמונה , ולתושבי הדרום , השלט בכניסה לבית חולים ברזילי באשקלון ) .

את בקשות המילגה יש למלא ולשגר לועדת המלגות באתר שלנו עד יום ד’ –יב באדר התשפ”א ( 1/2/21  ) בצרוף אישור מהמוסד האקדמי על הכרה כסטודנט מן המניין
בשנת התשפ"א וציון מגמה ושנת הלימוד וגובה שכר הלימוד  . בקשות שישלחו לאחר מועד זה לא יטופלו .

בטרם שיגור הבקשה , יש ליצור קשר עמנו ולבקש מס’ אישור לטופס בקשת המילגה .

מועד חלוקת המלגות – לאחר חג השבועות התשפ"א .

מועד אחרון למימוש משימות לזכיה בבונוסים ,עד ב’ באייר התשפא (  14/4/21 ) .

לבקשת מס’ אישור לבקשת המילגה ואו לבקשת הבהרות , ניתן לפנות ליו”ר הוועד מר יעקב אברהמי בטלפון : 052-5773573 .

אנו מאחלים לכם הצלחה בלימודיכם .

חברי הועד המרכזי לקהילת אנוסי משהד בישראל

הצהרה – אני מצהיר/ה בזאת כי כל הפרטים שיצוינו בבקשה זו הינם מלאים, נכונים ומדויקים. ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או לא מלאים, אף אם נמסרו שלא על ידִי, יכולה לשמש עילה לאי קבלת המלגה או אף ביטול המלגה. ידוע לי שארגון אנוסי משהד (ע"ר) רשאי לבדוק את הפרטים שמסרתי בטופס זה. אני מתחייב/ת להודיע לארגון על כל שינוי שיחול באחד מן הפרטים שמולאו בטופס זה, מיד עם קרות השינוי. הנני מאשר/ת לארגון יוצאי מרכז אירופה להעביר ציונים ונתונים כלכליים ואחרים אודותיי לקרנות ותורמים מחוץ לארגון.

מודגש בזאת, כי הארגון רואה במילוי הטופס ושליחתו הסכמה מלאה לכל התנאים הנ"ל.

ידוע לי שלוועד יש את הזכות להשתמש בנתונים המתקבלים ע"י הטופס