פרשת השבוע

הרב שמשון מורדי

פרשת השבוע מרב הקהילה הרב שמשון מורדי

בס"ד

פרשת בהעלותך

אחי ורעי בני הקהילה הקדושה תפארת "עולי משהד".

בפרשת השבוע "בהעלותך" , משה רבינו ע"ה מציע לחותנו יתרו להצטרף עם ישראל במסעם לארץ ישראל ולהיטיב עמו בכל טובה אשר ייטיב ה' להם , ואף יהיה לו חלק ונחלה בחלוקת הארץ, בשל טרחתו ועזרתו בעצה וחכמה בכיבוש הארץ בעתיד ועל אשר "היית לנו לעיניים" בעבר בעצת סדרי ההנהגה וניהול המשפט. זאת אחת מהמידות הטובות שהצטיין בהם משה רבינו ע"ה מידת "הכרת הטוב" שלא נשאר חייב לאף אדם שגמל עמו טובה.

"משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו" ולמה? משום שמי שלא מכיר לאנשים טובה שאכן עשו לו סוף שלא יכיר בטובותיו של בורא עולם שחנן אותו וזה יהיה סיבה לכפור בטובתו של ה'.

ולמעשה זאת הייתה התכחשות פרעה בטובתו של יוסף במצרים כנאמר : "אשר לא ידע את יוסף" ובסופו שכפר בה' כנאמר "לא ידעתי את ה'".

וכן כתב בספר החינוך מצווה ל"ג במצוות כיבוד אב ואם שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול טובה למי שעשה עמו טובה. ולכן שומה וחובה קדושה להכיר טובה להורים על כל הטוב שהרעיפו לנו וכן לכל אדם ואדם שגמל לנו טובה.

בברכת שבת שלום

הרב שמשון מוראדי